ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

UTVÁŘENÍ INDENTITY VE VRSTVÁCH PAMĚTI

Paměť a identita

Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Konflikt mezi polským králem Zikmundem III. Vasou a kancléřem Janem Zamojským v dobových pramenech i paměti následujících generací; Josef KADEŘÁBEK, Lidé bez domova, domov bez paměti? Návraty slánských pobělohorských exulantů; Jaroslav DIBELKA, Paměť jako prostředek k udržení pravomoci výkonu hrdelního práva; Dalibor VÁCHA, Vzpomínky na události, které se nikdy nestaly. Fámy z let 1914-1920 v paměti československých legionářů; Ivan MALÝ, Obraz Pobaltí v českém periodickém tisku a diplomatických zprávách. Příspěvek ke konstrukci obrazu Pobaltí v Čechách v letech 1918-1945; Jitka RAUCHOVÁ, Rekonstruované obrazy doby. Raný novověk a proměny jeho zachycení v české literatuře 19. a 20. století a ve filmu.

Sebeprezentace individua a sociální skupiny

Miroslav ŽITNÝ, Ideál křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku; Rostislav SMÍŠEK, Šlechtic a sny ve druhé polovině 16. století. Snová kultura Jeronýma staršího Šlika; Marie MÍRKOVÁ, Řád zlatého rouna a rodová prestiž v představách Adama Matyáše z Trauttmansdorffu; Markéta SKOŘEPOVÁ, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti; Václav GRUBHOFFER, Společenství vzpomínek. Historická paměť u Schwarzenberků v 19. století; Dana JAKŠIČOVÁ, Kolektivní sebeprezentace řeholnic a reakce vnějšího světa na sklonku podunajské monarchie a v éře první republiky.
Opera historica