ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

ŠLECHTA RANÉHO NOVOVĚKU POHLEDEM ČESKÝCH, FRANCOUZSKÝCH A ŠPANĚLSKÝCH HISTORIKŮ

Urozenost – sebeprezentace – paměť
Olivier CHALINE, Sály předků na zámcích Království českého; Jaroslava KAŠPAROVÁ, Bibliofilství české šlechty raného novověku – sebereflexe nebo sebeprezentace?; Jean BÉRENGER, Deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku; Caroline LE MAO, Vlastnictví půdy jako záruka urozenosti. Panství a rodová identita bordeauxských soudců za vlády Ludvíka XIV.; Marie Françoise VAJDA, Sepětí s půdou a identita uherské šlechty v 18. století; Michel FIGEAC, Paměti a sebe(re)prezentace. Jak šlechta druhé poloviny 18. století viděla sebe samu; Marguerite FIGEAC, Atributy šlechtické identity ve Francii po Revoluci.
Šlechtična a její sociální okolí
Vanessa de CRUZ, Korespondence Anny z Ditrichštejna, agentky a informátorky své rodiny na madridském dvoře; Félix Labrador ARROYO, Die Ausgestaltung des Hofstaates Margarete Theresa von Spanien für ihren Brautzug ins Reich.
Obraz urozenosti v osobních a literárních svědectvích
Miroslav ŽITNÝ, Deník Šťastného Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605; Václav BŮŽEK – Stanislav DOLEŽAL – Josef HRDLIČKA – Miroslav NOVOTNÝ – Rostislav SMÍŠEK, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu; Rostislav SMÍŠEK, Kniha poznámek Ferdinanda z Ditrichštejna z let 1683-1697. Kritická edice.
Teze habilitačních projektů
Josef HRDLIČKA, Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě: Jindřichův Hradec 1590-1630; Pavel MAREK, Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století; Ivo CERMAN, Adel und Aufklärung in Böhmen. Vom Feudalismus zur Aufklärung; Zdeněk BEZECNÝ, Kníže v masce Lancknechta. K možnostem interpretace osobnosti Bedřicha ze Schwarzenberku.

Opera historica 13