ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

ČLOVĚK A SOCIÁLNÍ SKUPINA VE SPOLEČNOSTI RANÉHO NOVOVĚKU

Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Obraz livonské války v psaných novinách rožmberského zpravodajství; Pavel MAREK, Česká katolická šlechta a centralistická politika císaře Ferdinanda II.; Rostislav SMÍŠEK, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace; Ivo CERMAN, Pouť do Pompejí. Marie Josefina z Windischgrätzu v Itálii 1774-1776; Jitka KOTALOVÁ, Reflexe “jinakosti”. Cestovní deníky jako prameny pro poznání myšlenkových světů několika šlechtičen “doby předbřeznové”; Václav PRAŽÁK, Převzetí panství Jindřichův Hradec hrabaty Černíny v roce 1694. Anatomie jednoho rituálu; Jan ŠIMÁNEK, Úřad venkovských kostelníků na příkladu jihočeských farností. Doudleby a Kamenný Újezd v 17. a 18. století; Josef HRDLIČKA, Otázky bez odpovědí aneb konsenzuální ticho při obnovách městských rad v raně novověkých Čechách; Karel KRATOCHVÍL, Pelhřimovský primas Matěj Mauricius Klokotský a radní vrstva. K roli příbuzenských vztahů v samosprávě královských měst v 17. století; Josef GRULICH, Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. – 18. století; Pavel MATLAS, Dvojím metrem. Trestní praxe patrimoniální jurisdikce v raném novověku; Jaroslav DIBELKA, Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 18. století; Biogramy a bibliografie autorů.
Opera historica 12