ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

SPOLEČNOST V ZEMÍCH HABSBURSKÉ MONARCHIE A JEJÍ OBRAZ V PRAMENECH (1526-1740)

Přístupy – prameny – perspektivy
Václav BŮŽEK, Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Länder 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts; Katrin KELLER, Die Gesellschaft der österreichischen Länder 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts Theorie, Methodologie, Quellen; Géza PÁLFFY, Die Gesellschaft der ungarischen Länder 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts; Eva KOWALSKÁ, Spoločnosť Horného Uhorska v rokoch 1526-1740 v slovenskej historiografii posledného desaťročia. Teória, metodológia, pramene.
Panovník – mýty – konstrukce a dekonstrukce 
Miroslav NOVOTNÝ, Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů; Beket BUKOVINSKÁ, Kunstkomora Rudolfa II. ve světle inventáře z let 1607-1611; Ivo CERMAN, Tereziánská legenda. Vývoj obrazu Marie Terezie v historických životopisech.
Prostor – komunikace – reflexe
Petr FIDLER, Über den Urheber eines Architekturwerks; Alexander KOLLER, Die böhmischen Länder im Spiegel der Berichte der Nuntien und kurialen Instruktionen; Milena LENDEROVÁ, Stereotyp střední Evropy v cestovních zprávách francouzských cestovatelů 17. a 18. století; Marie RYANTOVÁ, Krajina zemí habsburské monarchie – “vlastní” a “cizí” ve světle cestovních deníků a památníků; Zsuzsa BARBARICS, Die Sammlungen handschriftlicher Zeitungen in Mittel- und Südostmitteleuropa in der Frühen Neuzeit.
Politická moc – historiografie – propaganda
Zdeněk VYBÍRAL, Moc “institucionální” a moc “symbolická” – formy a podoby uplatňování politické moci ve stavovské monarchii; Alessandro CATALANO, Italská historiografie mezi machiavelismem a oslavou habsburské monarchie. Politická ideologie a moralizující sebereflexe v dílech Raimonda Montecuccoliho, Galeazza Gualda Priorata a Giovanniho Battisty Comazziho.
Šlechta – sebeidentifikace – čest
Ivo Cerman, Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im Ausgang des 18. Jahrhunderts; Claire MÁDLOVÁ, Sebedefinice nové úřednické šlechty na příkladě rodiny Hartigů – návrat k nobilitačním listinám; Ronald G. ASCH, Adlige Religiosität zwischen Dissimulation und Glaubenseifer im konfessionellen Zeitalter.
Čest – město – paměť 
Josef HRDLIČKA, Mezi ctí a normou. Ke kultuře služby slavatovských hejtmanů okolo roku 1630; Marek ĎURČANSKÝ, Kolektivní paměť měst? Narativní prameny městské provenience, jejich autoři a vztah k pramenům diplomatické povahy na příkladu středních Čech v první polovině 17. století.
Církev – konfese – řády
Albert KUBIŠTA, Konfesijní polemika – málo využívaný pramen k dějinám konfesionalisace; Jiří MIKULEC, Obraz duchovní a světské moci Tovaryšstva Ježíšova při oslavách stoletého jubilea řádu v roce 1640.
Gender – rituál – společnost
Pavel KRÁL, Muž a žena mezi přechodovými rituály rodinného života v raně novověkých pramenech; Susanne Claudine PILS, Gender/Spiel/Räume. Zur Konstruktion weiblicher und männlicher Rollen in der Frühen Neuzeit.
Norma – disciplinace – identita
Martin SCHEUTZ, Vergleichen oder Strafen? “Gute policey” als Ordnungsprinzip der Frühen Neuzeit in den österreichischen Erbländern – das Zwettler Niedergerichtsprotokoll 1669-1698; Harald TERSCH, Jankau und die Folgen Kriegserfahrung und Identitätsstiftung in den habsburgischen Ländern; Thomas JUST, Söldner vor Gericht. Verfahren gegen Landsknechte im Landgericht Grafenegg zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges; Josef GRULICH, Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století.
Okraj společnosti – kriminalizace – dekriminalizace
Daniela TINKOVÁ, Kde začíná a končí okraj? K otázce dekriminalizace v osvícenské době; Hana JORDÁNKOVÁ – Ludmila SULITKOVÁ, K otázkám kriminalizace a marginalizace městského obyvatelstva předbělohorské doby – na příkladu královského města Brna.
Opera historica 11