ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

ŠLECHTA V HABSBURSKÉ MONARCHII A CÍSAŘSKÝ DVŮR

Václav BŮŽEK, Dvůr habsburských císařů v letech 1526-1740 a historiografie na prahu 21. století; Jaroslav PÁNEK, Stát a středoevropská nadstátní organizace v myšlení šlechty na prahu novověku; Jeroen DUINDAM, Problems and prospects for a ‘new’ history of the court: the Habsburg Hofstaat in perspective; Mark HENGERER, Macht durch Gunst? Zur Relevanz von Zuschreibungen am frühneuzeitlichen Hof; Ivo CERMAN, Od klienta k občanovi? Kritika “kabal” a změna sociální imaginace tereziánských dvořanů; Karl VOCELKA, Der Kaiserhof und der Adel aus den österreichischen Ländern (1526-1740); Géza PÁLFFY, Der ungarische Adel und der Kaiserhof in der frühen Neuzeit (Eine Skizze); Václav BŮŽEK, Šlechta ze zemí Koruny české na habsburských dvorech v předbělohorském století; Petr MAŤA, Der Adel aus den böhmischen Ländern am Kaiserhof 1620-1740 Versuch, eine falsche Frage richtig zu lösen; Zdeněk VYBÍRAL, Partnerství nebo poslušnost? “Zemská” aristokracie mezi zemskou obcí a panovnickým dvorem na počátku konfesijního věku 1547-1619; Josef HRDLIČKA, Synové “velkých” otců. Vídeňský dvůr očima Adama Pavla Slavaty; András KOLTAI, Adam Batthyány in Wien. Die Hofkarriere eines ungarischen Aristokraten in der Mitte des 17. Jahrhunderts; Alessandro CATALANO, Ernst Adalbert von Harrach tra Roma e Vienna; Rostislav SMÍŠEK, Jan Adam Questenberk mezi Vídní a Jaroměřicemi; Marie RYANTOVÁ, Odraz dvorského prostředí ve šlechtických památnících raného novověku; Pavel MAREK, Ceremoniál jako zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II.; Jiří MIKULEC, Mezi konverzí a emigrací. Vídeňský dvůr a náboženská loajalita šlechty v Čechách v prvních pobělohorských desetiletích; Walter-Michael WUZELLA, Untersuchungen zu Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch am Wiener Kaiserhof zwischen 1658 und 1780; Pavel KRÁL, Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století; Petra VOKÁČOVÁ, Dvorní cesta císaře Karla VI. do Karlových Varů 1732; Tomáš KNOZ, Höfische und lokale Künstler im Dienste Johann Baptists von Verdenberg.