ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

SLAVNOSTI A ZÁBAVY NA DVORECH A V REZIDENČNÍCH MĚSTECH RANÉHO NOVOVĚKU

Josef VÁLKA, Homo festivans; Karl VOCELKA, Feste in der frühen Neuzeit in der österreichischen Geschichtsschreibung; István G. TÓTH, Höfische Feste in Ungarn in der frühen Neuzeit (Rekonstruktion des Leichnahmfestes des Fürsten Gabriel Bethlen anhand einer Spottschrift); Peter-Michael HAHN, Höfische Festkultur in den protestantischen Reichsterritorien während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts; Beatrix BASTL, Das österreichische Frauenzimmer (Zur Rolle der Frau im höfischen Fest- und Hofleben 15. bis 17. Jahrhundert; Otto G. SCHINDLER, “Die wälischen comedianten sein ja guet…” (Die Anfänge des italienischen Theaters am Habsburgerhof; Václav BŮŽEK, Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras – Bechyně); Petr MAŤA, Karneval v životě a myšlení raně novověké šlechty; Petr VOREL, Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě v 16. století jako prostředek společenské komunikace a stavovské diplomacie; Petr DANĚK, Svatba, hudba a hudebníci v období vrcholné renesance (Na příkladu svatby Jana Krakovského z Kolovrat v Innsbrucku roku 1580); Joseph PATROUCH, Reichstag und Hochzeit (Speyer 1570); Veronika SANDBICHLER, In Nuptias Ferdinandi (Der Hochzeitskodex Erzherzog Ferdinands II.); Josef HRDLIČKA, Slavnostní stolování na aristokratickém dvoře v raném novověku; Pavel KRÁL, Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společnosti; Václav BOK, Hofkritik in der deutschen moralisierenden Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts; Jiří MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva, šlechta a slavnosti; Petr FIDLER, La contesa dell´aria e dell´acqua (Zum Zeit- und Raumbegriff einer Barockperformance); Milan SVOBODA, Velkovaradínský svátek (Festivita jako oslava vítězství nad Turky); Miloslav ČERMÁK, Světské slavnosti raného novověku v královské Olomouci; Michaela KOKOJANOVÁ, Ikonografie slavností pernštejnského Prostějova v současném městě; Petr KREUZ, Poprava jako divadlo práva? (K otázce právní relevance popravního rituálu v českých městech doby předbělohorské); Henryk GMITEREK, Uroczystości akademickie w Zamościu (XIV-XVII w.); Ivana ČORNEJOVÁ, Slavnosti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v 17. století; Karin LAMBRECHT, Die Beteiligung der Universität an höfischen Festen – Krakau, Prag und Wien im Vergleich (1450 bis 1550); Jana OPPELTOVÁ, Příspěvek k typologii barokních klášterních slavností (Na příkladu premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko u Olomouce); Hedvika KUCHAŘOVÁ – Jan PAŘEZ – Pavel R. POKORNÝ, Slavnosti v českých premonstrátských klášterech (Nástin problematiky); Karel ČERNÝ, Liturgický rok ve světle zápisníků ministrů klatovské koleje; Kateřina BOBKOVÁ, Velikonoční slavnosti v Klementinu; Martin ELBEL, Triumf nazaretský (Poutní slavnosti v Hájku u Prahy jako slavnosti františkánského řádu).
opera-historica-8