ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

ARISTOKRATICKÉ REZIDENCE A DVORY V RANÉM NOVOVĚKU

Václav BŮŽEK, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let; Ivan HLAVÁČEK, Dvůr a rezidence českých panovníků doby přemyslovské a raně lucemburské (Stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346); Ronald G. ASCH, Der englische Königshof im frühen 17. Jahrhundert im Spannungsfeld zwischen monarchischer Selbstdarstellung und Adelskultur; Markus REISENLEITNER, Habsburgische Höfe in der Frühen Neuzeit – Entwicklungslinien und Forschungsprobleme; Georg HEILINGSETZER; Das Jahr 1620 als Zäsur? Der oberösterreichische Adel im Vergleich mit dem Adel der böhmnischen Länder; Petr MAŤA, Soumrak venkovských rezidencí. “Urbanizace” české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem; Michaela NEUDERTOVÁ, „Item ve velkém fraucimře před lusthausem se nachází…” (Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách); Milan SVOBODA, Rezidence pánů z Redernu na přelomu 16. a 17. století; Marie RYANTOVÁ, Proměny lobkovické rezidence na Vysokém Chlumci v 16. a 17. století; Lenka BOBKOVÁ, Rezidenční představy rytířů ze Salhausenu v severozápadních Čechách; Petr FIDLER, „Bauen ist eine höhere Lust als Kriegführen”. Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein als Bauherr und Mäzen – Zur Baustrategie eines Fürsten; Monika BRUNNER, Raudnitz und Richelieu. Die frühbarocken Residenzschlösser zweier Erster Staatsminister im kunsthistorischen Vergleich; Petr VOREL, Život na dvoře Viléma z Pernštejna; Tomáš BALETKA, Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497-1540); Zdeněk VYBÍRAL, Rezidence a dvůr pánů z Ludanic ve druhé polovině 16. století; Tomáš KNOZ, Rezidence a dvůr Karla staršího ze Žerotína; Jiří KUBEŠ, Švamberský dvůr v Třeboni v letech 1611/1612 až 1620; Petr KOPIČKA, Dvůr Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny z Lobkovic ve dvacátých a třicátých letech 17. století; Beatrix BASTL, Macht der Emotionen? Refugien der Intimität? Die Erhaltung des Namens und die Ordnung der aristokratischen Familie; Radek FUKALA, Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského v krnovském knížectví; Marie KOLDINSKÁ, Pražská a vídeňská každodennost za třicetileté války očima nejvyššího purkrabího; Bronislav CHOCHOLÁČ, Návštěvy u nejvyššího zemského komorníka. Dvůr a hosté Františka Antonína hraběte Collalta v Brně koncem 17. století; Zdeňka PROKOPOVÁ, „Cultores Deiparae Cajoviensis”. Vazby dvora Jana Kristiána z Eggenberku k poutnímu místu; Josef HRDLIČKA, Rituál stolování na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích; Milena LENDEROVÁ, Proměny francouzské tabule v 18. století.

opera-historica-7-1-cast-do-s-330
opera-historica-7–cast