ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

POSLEDNÍ PÁNI Z HRADCE

Václav BŮŽEK, Úvodem ke sborníku o posledních pánech z Hradce; Václav LEDVINKA, Adam II. z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 16. století; Josef HRDLIČKA, Poslední páni z Hradce v pramenech a literatuře; Milan KOVÁŘ, Rybníky na dominiu pánů z Hradce ve druhé polovině 16. století; Jaroslav PÁNEK, Česká a moravská aristokracie v době Adama II. z Hradce; Jan MÜLLER, Pozdně renesanční rezidence pánů z Hradce; Josef HRDLIČKA, Provoz vídeňského domu Jáchyma z Hradce; Josef HRDLIČKA, Adam II. z Hradce a jeho dvůr; Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence; Jiří KUBEŠ, Rodinné vztahy pánů z Hradce a Rožmberků v předbělohorském století; Markéta MARKOVÁ, Móda na dvoře pánů z Hradce; Josef HRDLIČKA, Literární mecenát posledních pánů z Hradce; Miroslav NOVOTNÝ, Jindřichohradecká kolej Tovaryšstva Ježíšova v letech 1594-1618; Milan KOVÁŘ, Novokřtěnci na dominiu pánů z Hradce; Pavel KRÁL, Pohřby posledních pánů z Hradce; Petr MAŤA, Zrození tradice (Slavatovské vyústění rožmberského a hradeckého odkazu).
opera-historica-6