ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

ŽIVOT NA DVORECH BAROKNÍ ŠLECHTY (1600-1750)

Václav BŮŽEK, Úvodem ke sborníku o životě na dvorech barokní šlechty; Jaroslav PÁNEK, Šlechta v raně novověké Evropě z pohledu českého a evropského bádání; Klaus-Peter TIECK, Höfe und Herrschaftseliten in Italien im 17. und 18. Jahrhundert; Peter-Michael HAHN, Höfe und Residenzen des reichischen Adels im Heiligen Römischen Reich im 17. und 18. Jahrhundert: Der Obersächsische Reichskreis; Paul JANSSENS, Die Höfe und Residenzen des belgischen Adels im Barockzeitalter (1600-1750); Thera WIJSENBEEK-OLTHUIS, Adlige Wohnstätten in den Niederlanden im 17. und 18. Jahrhundert; Renate ZEDINGER, „Chantons Léopold a jamais” – Herzog Leopold von Lothringen und sein Hof (1698 -1729); Edward OPALIŃSKI, Herrenhäuser und Residenzen des Grosspolnischen Magnatentums in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts; Grigorij P. MELNIKOV, Tradiční a inovační prvky v kultuře východoevropské šlechty 17. – 18. století; Beatrix BASTL und Gernot HEISS, Hofdamen und Höflinge zur Zeit Kaiser Leopolds I. Zur Geschichte eines vergessenen Berufsstandes; Andreas GUGLER, Constantia et fortitudine (Bankette und Schauessen im Zusammenhang der Krönungs-feierlichkeiten in Prag 1723); Milena LENDEROVÁ, Casimir Freschot: Zpráva o vídeňském dvoře (Vídeň a habsburská říše očima francouzského benediktina); Thomas WINKELBAUER, Das “Fürstentum Liechtenstein” in Südmähren und Mährisch Kromau (Bzw. Liechtenstein) als Residenzstadt Gundakers von Liechtenstein und seines Sohnes Ferdinand; Petr VOREL, Šlechtická aristokracie barokní doby a její sídla ve východních Čechách; Václav BŮŽEK, Aristokratický dvůr a rezidenční město (Český Krumlov mezi 16. až 18. stoletím); Pavel KRÁL, Český Krumlov za habsburské komorní správy (Každodenní život v českokrumlovské zámecké rezidenci mezi léty 1602 až 1622); Markéta KORYCHOVÁ, Dvůr posledního Eggenberka v Českém Krumlově (Každodenní život českokrumlovské zámecké rezidence v letech 1665 – 1667); Petr FIDLER, Modus geometricus – sensus allegoricus (Zur Poetik des adeligen Wohnens in der frühen Neuzeit); Anna KUBÍKOVÁ, Barokní přestavby českokrumlovského zámku; Lubomír SLAVÍČEK, Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství 17. století v Čechách – sbírky Otty Nostice ml. (1608 – 1665) a Františka Antonína Berky z Dubé (1649 – 1706);Vít VLNAS, Barokní církev a umělecké sběratelství; Milan HLINOMAZ, K pohřbům barokních velmožů; Jiří SEHNAL, Vztah české barokní šlechty k hudbě a hudebníkům; Jiří ZÁLOHA, Hudba a divadlo na českokrumlovském zámku v době Eggenberků a Schwarzenberků; Otto G. SCHINDLER, Adeliges Landleben mit dem Wienerischen Hanswurst (Die “Alt-Wiener Volkskomödie” am Schloßtheater von Böhmisch Krumau); Jitka RADIMSKÁ, Francouzsky psaná literatura v eggenberské zámecké knihovně v Českém Krumlově (Úvod do problematiky); Marie RYANTOVÁ, Církevní patronát Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století (1694 – 1730); Pavel HIML, Vrchnost a venkované v myšlení poddanské společnosti na českokrumlovském panství v 17. a 18. století.
opera-historica-5