ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

PŘÍSPĚVKY KE KAŽDODENNÍ KULTUŘE NOVOVĚKU

Václav BŮŽEK, Úvodem ke sborníku o každodenní kultuře; Josef HRDLIČKA, Potraviny na předbělohorském dvoře pánů z Hradce (Způsoby zásobování a finanční náklady); Gabriela BEZECNÁ, Lidé kolem rybníků ve světle hospodářských pramenů; Jan SCHREIB, K hudebnímu mecenátu posledních Rožmberků; Štěpánka KUTIŠOVÁ, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic (Pokus o profil osobnosti); Petr LUTTER, Politický a společenský život na dvoře Ferdinanda II. během dvacátých let 17. století ve světle španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho manželky; Josef GRULICH, Obyvatelstvo chýnovského panství po třicetileté válce; Lenka MATUŠÍKOVÁ, “Kratka wšak dostatečna sprawa neb naučení …”; Pavel HIML, Myšlení venkovských poddaných v raně novověkých jižních Čechách pohledem trestně právních pramenů; Miroslav NOVOTNÝ, Nižší školy na třeboňském panství ve světle školních fasí druhé poloviny 18. století; Milena LENDEROVÁ, Francouzský salon 18. století: pokus o uchopení problému; Dagmar a Josef BLÜMLOVI, Dvojí hlas z “probuzených” Čech (Pokus o netradiční interpretaci kantorského deníku a biografie); Robert SAK, “…ona nikdy nezraňuje, vždycky blaží” (Milostný vztah Františka Ladislava Riegra a Marie Palacké ve vzájemné korespondenci); Zlatuše NERADOVÁ, Všední život Františka Ladislava Riegra a jeho rodiny na letním bytě v Malči v letech 1862-1903; Jitka ŠŤASTNÁ, Rodina Braunerova (Příspěvek ke studiu každodenního života měšťanské společnosti Prahy ve druhé polovině 19. století); Zdeněk BEZECNÝ, Karel V. ze Schwarzenberku (Životní styl šlechtice na přelomu 19. a 20. století).
opera-historica-4