ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

KULTURA KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH MĚST V PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBĚ

Václav BŮŽEK, Úvodem ke sborníku o každodenní kultuře českých a moravských měst v předbělohorské době; Jaroslav PÁNEK, Města v předbělohorském českém státě; Jiří PEŠEK, Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání kultury každodenního života; Václav BŮŽEK, Každodenní kultura jihočeských měšťanských domácností v předbělohorské době; Jana STEJSKALOVÁ, Kšaft jako pramen pro studium kulturní úrovně měšťanské domácnosti; Jolande TRACHTOVÁ, Možnosti využití cechovních písemností pro poznání každodenní kultury pozdně středověkých měst; Martin HORYNA, Hudební kultura jihočeských měst v 16. století; Lenka BOBKOVÁ, Severočeská města v pozdním středověku; Michaela NEUDERTOVÁ, Život a dům Mistra Adama Cholossia Pelhřimovského, písaře královského města Loun; Josef MÄRC, Ústí nad Labem v pozdním středověku (1500-1526); Eva DUŠÁNKOVÁ, Městská rada v Litoměřicích na počátku 17. století; Jiřina HOLINKOVÁ, Měšťanská kultura v předbělohorské Olomouci; Josef BLÜML, Zikmund Winter a česká kulturní historie.

opera-historica-1